Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Opdrachtnemer
De te Kinooi aan Toekomststraat 13, 3640 BELGIË gevestigde eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, hierna te noemen Henk Theunissen.

1.2 Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Henk Theunissen een offerte, ontwerp of opdracht wenst te verstrekken, verstrekt heeft, of op enig wijze een overeenkomst met Henk Theunissen wenst te sluiten waarbij Henk Theunissen zich verbindt tot het verrichten van diensten en/of het leveren van goederen, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’.

1.3 Werkzaamheden
In opdracht van Opdrachtgever door Henk Theunissen te ontwikkelen of vervaardigen software, werken en/of te verlenen marketingadviezen, drukwerk, rapporten, concepten, ideeën, tekeningen, technische (web-) ontwikkelingen, zowel in fysieke als digitale vorm. Hierna te noemen ‘Werkzaamheden’.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, begrotingen en facturen van de zijde van Henk Theunissen en/of haar partners, alsmede op alle overeenkomsten die tussen Henk Theunissen  en opdrachtgever zijn gesloten, tenzij tussen Henk Theunissen en Opdrachtgever daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook die welke zijn opgenomen in de door Opdrachtgever dan wel in de door ingeschakelde derden hanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, binden Henk Theunissen niet, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Henk Theunissen wijst dergelijke eventuele andere voorwaarden expliciet van de hand.

3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

3.1 Alle offertes van Henk Theunissen zijn vrijblijvend en binden haar niet. Henk Theunissen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen in offertes aan te brengen, of offertes voor de totstandkoming van een overeenkomst op ieder willekeurig moment in te trekken.

3.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Henk Theunissen een door Opdrachtgever aanvaarde offerte voor akkoord heeft bevestigd of indien Henk Theunissen een aanvang heeft genomen met de in de offerte vermelde werkzaamheden.

3.3 Indien de werkzaamheden van Henk Theunissen zijn aangegeven zonder voorafgaande schriftelijke vastlegging, is de inhoud van de offerte samen met de inhoud van deze algemene voorwaarden bepalend voor de inhoud van de opdracht. Henk Theunissen zal de opdrachtgever van het verloop van de gemaakte kosten op de hoogte houden en zal de opdrachtgever van een eventueel dreigende overschrijding van het geoffreerde bedrag in kennis stellen.

3.4 Overschrijdingen van in een offerte genoemde bedragen als gevolg van de verkoopcondities van toeleverancierd en andere ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding in de zin van artikel 3.4, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen.

3.5 Wijzigingen in de (uit te voeren) werkzaamheden dienen tijdig en schrijftelijk door de opdrachtgever te worden meegedeeld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, komt een eventuele onjuiste uitvoering van de wijzigingen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4. Vertrouwelijkheid

4.1 Gegevens en informatie, die partijen bij de uitvoering van een overeenkomst bekend zijn geworden en waarvan partijen in redelijkheid konden of behoorden te weten dat zij van vertrouwelijke aard zijn (waaronder in ieder geval begrepen de broncode van door Henk Theunissen ontwikkelde software), zullen met zorg door partijen worden behandeld en zij zullen zich inspannen de vertrouwelijkheid van deze gegevens en informatie te bewaren.

4.2 Henk Theunissen zal zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever geen werken ontwikkeld of vervaardigd voor opdrachtgever in verband met werkzaamheden openbaar maken en/of verveelvoudigen. Deze voorafgaande toestemming is niet vereist ingeval het (de) werk(en) reeds in opdracht van, of door opdrachtgever openbaar zijn gemaakt. Niettemin is Henk Theunissen gevoegd om na voltooing van de werkzaamheden de werken te verveelvoudigen of openbaar te maken of als zodanig te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en publiciteit van Henk Theunissen (waaronder begrepen binnen de portfolio op haar website), alsmede bij exposities en dergelijke.

5. Tarieven/prijsopgaven

5.1 Alle werkzaamheden die door Henk Theunissen worden verricht, worden door Henk Theunissen aan opdrachtgever in rekening gebracht op basis van nacalculatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De werkelijk door Henk Theunissen bestede uren worden tegen het bij Henk Theunissen gebruikelijk geldende tarief aan opdrachtgever in rekening gebracht. Eventuele licentiekosten in verband met artikel 13.2 worden eveneens op basis van nacalculatie gefactureerd.

5.2 Opdrachtgever is gehouden de door Henk Theunissen bij haar werkzaamheden, direct of indirect, gemaakte onkosten aan Henk Theunissen te vergoeden. Deze zijn niet bij de onder artikel 5.1 vermelde tarieven inbegrepen.

5.3 Indien door Henk Theunissen aan opdrachtgever een offerte wordt gedaan inhoudende een begroting van de te besteden uren en kosten, is Henk Theunissen gehouden deze begroting naar beste weten en kunnen op te stellen, met dien verstande een begroting de rechten van Henk Theunissen uit hoofde van artikel 5.1 van deze voorwaarden onverlet laat.

5.4 Indien door Henk Theunissen aan opdrachtgever aan opdrachtgever een prijsopgave wordt gedaan terzake van werkzaamheden die door derden verricht dienen te worden, of terzake van goederen die door derden geleverd dienen te worden, vindt deze prijsopgave, onverminderd het artikel 5.3 van deze voorwaarden bepaalde, plaats onder voorbehoud dat de door bevongenoemde derden aan Henk Theunissen verstrekte prijsopgave mogelijk onjuistheden bevat.

5.5 Indien tussen Henk Theunissen en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat door Henk Theunissen werkzaamheden zullen worden verricht op basis van een vaste all-in prijs, blijft het bepaalde in artikel 5.1 van toepassing, met dien verstande dat Henk Theunissen zich eerst op laatstgenoemd artikel mag beroepen en werkelijke door haar bestede (eventueel hoger aantal) uren in rekening mag brengen in geval de omstandigheden waaronder de overeenkomst wordt uitgevoerd zijn gewijzigd, de in opdracht gegeven werkzaamheden zijn gewijzigd, of het in rekening brengen van een vaste all-in prijs tot een onredelijke verhouding van prijs ten opzichte van verrichte werkzaamheden of geleverde goederen zou leiden.

5.6 Alle tarieven die aan opdrachtgever bekend gemaakt worden, zijn exclusief BTW, en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Henk Theunissen is een Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw is niet toepasselijk.

6. Facturering

6.1 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling door opdrachtgever plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum middels bijschrijving op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

6.2 Indien en vanaf het moment dat opdrachtgever niet of niet volledig aan haar onder artikel 6.1 vermelde verplichting heeft voldaan is zij, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim en heeft Henk Theunissen recht op een vertragingsrente berekend op basis van wettelijke rente in art. 6:119a BW, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

6.3 Onverminderd het onder artikel 6.2 bepaalde heeft Henk Theunissen in geval van te late betaling door opdrachtgever recht op vergoeding door opdrachtgever van alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.

6.4 Henk Theunissen is ten allen tijden gerechtigd om bepaalde kosten bij wijze van deelfacturatie en/of vooruit facturatie bij de opdrachtgever in rekening te brengen, welke facturen moeten zijn voldaan alvorens Henk Theunissen in rekening te brengen, welke facturen moeten zijn voldaan alvorens Henk Theunissen haar werkzaamheden aanvangt respectievelijk voortzet, dan wel te bedingen dat deze kosten rechtstreeks bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder dergelijke kosten vallen in ieder geval de kosten voor productie-, exposure- en verspreidingsbehandelingen.

6.5 Henk Theunissen kan, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, bij projecten vanaf € 50.000, van de opdrachtgever een zekerheidsstelling voor de betaling verlangen.

7. Verantwoordelijkheid

7.1 Henk Theunissen zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, en om met haar op dat moment bestaande kennis en aanwezige informatie geleverd door opdrachtgever adviezen te verlenen die haar op het moment van levering in redelijkheid als juist voorkomen. Henk Theunissen kan geen marketingsucces, groei van klanten of vergrote naamsbekendheid garanderen op basis van de door haar verrichte werkzaamheden. Henk Theunissen is bevoegd in verband met het verrichten van deze werkzaamheden derden in te schakelen en/of daarvan materiaal af te nemen.

7.2 Het al dan niet opvolgen van door of namens Henk Theunissen gegeven adviezen door opdrachtgever is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtgever zal zelf dienen in te schatten of zij het advies, met de dan geldende omstandigheden, volledig dient op te volgen. Henk Theunissen kan niet garanderen dat haar adviezen in alle gevallen direct of op een later stadium onverkort kunnen worden toegepast waar opdrachtgever dat voornemens is. Henk Theunissen informeert opdrachtgever niet over veranderde omstandigheden na verlenging van enig advies.

7.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van door haar, of derden waarvan zij zich bedient, aan Henk Theunissen verstrekte gegevens/materiaal en/of informatie en verstrekt deze aan Henk Theunissen op verzoek van Henk Theunissen en uit eigen beweging indien relevant voor de werkzaamheden. Henk Theunissen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door haar vervaardigde werken. Opdrachtgever vrijwaart Henk Theunissen tegen aanspraken (van derden) terzake.

7.4 Henk Theunissen is niet verantwoordelijk voor door derden waarvan Henk Theunissen zich bedient verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen.

7.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor door haar, of derden waarvan zij zich bedient, aan Henk Theunissen gegeven instructies.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Henk Theunissen jegens opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door wanprestatie en/of onrechtmatige daad, of door enigerlei andere oorzaak, van de zijde van Henk Theunissen of derden waarvan zij zich bedient is, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen, verminderd met out-of-pocket kosten, (voorgeschoten) kosten en bedragen al dan niet ter voldoening van ingeschakelde derden.

8.2 In geen geval en op de generlei wijze zal Henk Theunissen jegens opdrachtgever en/of derden aansprakelijk zijn voor indirecte en/of gevolgschade, daaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of gederfde winst. Behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld.

8.3 Henk Theunissen is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden die hun oorzaak hebben in gedragingen en handelingen van de opdrachtgever en/of van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder maar niet beperkt tot de volgende gevallen:
– het niet of niet tijdig aanleveren van juist/geschikt materiaal, juiste/bijgewerkte gegevens of informatie;
– niet tijdig of onvolledig doorgeven van wijzigingen of aanvullingen in de werkzaamheden;
– tekortkomingen in ontwerpen die voor voltooiing van de werkzaamheden reeds door de opdrachtgever zijn goedgekeurd of waarvan de opdrachtgever heeft nagelaaten deze (desgevraagd) voor de voltooiing van de werkzaamheden goed te keuren;
– Fouten in en/of bij de (online) plaatsing van de advertenties, drukwerk, software of andere media;

8.4 Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid jegens Henk Theunissen komen te vervallen na het verstrijken van een periode van zes maanden na beëindiging van dan wel voltooiing van de werkzaamheden.

9. Reclames

9.1 Reclame en klachten, waaronder mede begrepen alle grieven met betrekking tot non-conformiteit omtrent verrichte werkzaamheden of geleverde diensten, dienen binnen acht dagen na oplevering van de werkzaamheden aan/of namens opdrachtgever of ontvangst van de goederen door of namens opdrachtgever, schriftelijk aan Henk Theunissen te worden gemeld, doch laten de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet en creëren geen opschortingsbevoegdheid voor opdrachtgever.

9.2 Klachten met betrekking tot facturen van Henk Theunissen, schorten de betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever niet op en creëren geen opschortingsbevoegheid voor opdrachtgever.

9.3 Ondergeschikte en/of normaal geaccepteerde afwijkingen die technisch niet kunnen wodrden vermeden of die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn, zoals afwijking in kleur, grootte, gewicht, laaglijnen, etc., of afwerking ten opzichte van eerder overlegde conceptwerken, kunnen geen aanleiding zijn voor het indienen van een klacht en geen grond voor non-conformiteit.

10. Overmacht

10.1 De uitvoering van werkzaamheden kan door Henk Theunissen worden opgeschort indien Henk Theunissen een of meer van haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht of een andere oorzaak gelegen buiten de controle van Henk Theunissen, waaronder mede begrepen: brand, oproer, openbare onrust, onvoorziene complicaties bij de uitvoering, problemen met toeleveranciers en overige omstandigheden die de uitvoering van werkzaamheden onevenredig kostbaar of bezwaarlijk maken. Henk Theunissen zal opdrachtgever in dergelijke situaties spoedig informeren.

11. Opschorting en opzegging

11.1 Indien ten aanzien van de samenwerking tussen Henk Theunissen en de opdrachtgever geen bepaalde duur is afgesproken en deze langer heeft geduurd dan zes maanden, dient voor beide partijen een opzegtermijn van minimaal zes maanden in acht te worden genomen. Opzegging kan dan door beide partijen vanaf dat moment plaatsvinden en dient te geschieden per aangetekend schrijven. Gedurende deze opzegtermijn is de opdrachtgever gehouden diens (betalings-)verplichtingen jegens Henk Theunissen na te komen als ware van opzegging geen sprake. Wordt de overeenkomst echter zonder inachtneming van deze opzegtermijn door opdrachtgever opgezegd, dan is de opzegvergoeding met betrekking tot die opzegtermijn per maand ten minste gelijk aan het 1/12 deel van het bedrag dat Henk Theunissen aan de opdrachtgever heeft gefactureerd voorafgaande aaneengesloten periode van twaalf maanden. Indien de samenwerking korter heeft geduurd, is de honorering per maand gelijk aan het bedrag dat gemiddeld per maand gedurende die periode is gefactureerd.

11.2 Henk Theunissen is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst per direct op te zeggen (ook in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd), indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan dien contractuele verplichtingen, dan wel indien de overmachtssituatie zoals ongenomen onder artikel 11.1 langer dan 6 maanden heeft voortgeduurd. Alsdan is de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de tot op dat moment door Henk Theunissen gemaakte kosten, voorgeschoten bedragen en het op dat moment verschuldigde honorarium, onverminderd het recht van Henk Theunissen op schadevergoeding.

11.3 Mocht de opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten de in opdracht gegeven werkzaamheden te annuleren en/of de overeenkomst(en) op te zeggen voordat de werkzaamheden gereed zijn, dan is opdrachtgever verplicht aan Henk Theunissen alle reeds door Henk Theunissen in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder begrepen de reeds bestede uren en alle door Henk Theunissen dientengevolge aan derden verschuldigde bedragen, alsmede de gederfde winst van Henk Theunissen te voldoen, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan Henk Theunissen toekent.

11.4 Henk Theunissen of opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk per direct op te zeggen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere partij.

11.5 Het recht op ontbinding, op welke grond dan ook, van een tussen Henk Theunissen en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) omtrent te verrichten werkzaamheden is expliciet uitgesloten.

12. Intellectuele eigendom

12.1 Het intellectuele eigendom, waaronder in deze voorwaarde mede wordt begrepen het auteursrecht, (niet-)geregistreerde modelrechten en merkrechten, op alle werken die door Henk Theunissen vervaardigd worden en zijn (al dan niet in verband met de werkzaamheden en de offerte), blijft bij Henk Theunissen berusten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen. Hieronder worden onder meer begrepen de auteursrechten die rusten op de software (bron- en objectcode) en (algemene en maatwerk) spelvormen die door Henk Theunissen zijn of worden ontwikkeld.

12.2 Henk Theunissen verleent (tenzij expliciet schriftelijk anders afgesproken) nadat alle door opdrachtgever aan Henk Theunissen verschuldigde bedragen aan Henk Theunissen zijn voldaan aan opdrachtgever (zonder mogelijkheid tot verrekening) voor de duur van de overeenkomst het recht om de gefinaliseerde vervaardigde/ontwikkelde werken en/of software te gebruiken en openbaar te maken – een en ander zoals gespecificeerd in de offerte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de werken (deels) te wijzigen/vervolmaken of in (deels) gewijzigde vorm te gebruiken, dan wel te gebruiken zonder enige vermelding van de naam van Henk Theunissen als aanduiding van de maker. Voorts is opdrachtgever niet gerechtigd om de software als onder artikel 13.1 in reverse engineeren of te verveelvoudigen, behalve als dat gebeurt in het kader van het laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten in het kader van een overeenkomst met Henk Theunissen. Opdrachtgever aanvaardt deze (gebruiks)rechten. Opdrachtgever is niet gerechtigd om sublicenties te verlenen.

12.3 Tenzij anders overeengekomen, is het onder artikel 13.2 door Henk Theunissen aan opdrachtgever verleende recht niet -exclusief. Henk Theunissen behoudt zich expliciet het recht voor om de werken die in licentie aan opdrachtgever worden verleend eveneens in licentie aan derden te kunnen verlenen.

12.4 Indien met opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de intellectuele eigendomsrechten op (een) werk(en) aan opdrachtgever (zal) zullen worden overgedragen, zal deze overdracht eerst plaatsvinden nadat alle door opdrachtgever aan Henk Theunissen verschuldigde bedragen aan Henk Theunissen zijn voldaan (zonder mogelijkheid van verrekening). Een dergelijke overdracht zal dienen plaats te vinden bij afzonderlijke akte en is niet een rechtsgevolg van deze voorwaarden.

12.5 Indien de intellectuele eigendom op bepaalde werken aan opdrachtgever wordt overgedragen vindt deze overdacht plaats onder voorwaarde dat opdrachtgever gelijktijdig aan Henk Theunissen om niet onherroepelijk en onvoorwaardelijk een licentie verleent om die werken te verveelvoudigen of openbaar te maken of als zodanig te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en publiciteit van Henk Theunissen (waaronder begrepen binnen de portfolio op haar website), alsmede bij exposities en dergelijke.

12.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor voor het controleren of werken, door Henk Theunissen vervaardigd, op enigerlei wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

12.7 Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van werkzaamheden door de opdrachtgever aan Henk Theunissen materialen e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert de opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de opdrachtgever mede ten behoeve van Henk Theunissen ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts garandeert de opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, en/of richtlijnen.

12.8 Indien en voor zover tijdens de uitvoering van werkzaamheden door Henk Theunissen aan opdrachtgever materialen, conceptwerken, schetsen e.d. ter beschikking worden gesteld, blijven deze eigendom van Henk Theunissen totdat alle door opdrachtgever aan Henk Theunissen verschuldigde bedragen aan Henk Theunissen zijn voldaan aan opdrachtgever (zonder mogelijkheid tot verrekening). Bij eind van de overeenkomst (voor welke reden dan ook),, zal opdrachtgever deze materialen nog in haar verband direct aan Henk Theunissen retourneren. Deze voorgenoemde werken gelden slechts als bij benadering ten opzichte van de gefinaliseerde werken.

12.9 Partijen kunnen ten allen tijde nadere afspraken maken over de (gedeeltelijke) overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de door Henk Theunissen tot stand gebrachte werken. Hieronder worden in voorkomend geval mede begrepen de broncodes van voor opdrachtgever ontwikkelde software en websites.

12.10 Opdrachtgever zal Henk Theunissen schadeloosstellen en vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van enigerlei inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zowel voor wat betreft de door Henk Theunissen verrichte werkzaamheden als het geleverde materiaal zoals bepaald onder artikel 13.6

13. Ontwikkeling van maatwerk

Artikel 13 is van toepassing op maatwerk geleverd door Henk Theunissen aan opdrachtgever, bijvoorbeeld het ontwerp en/of de ontwikkeling van (web)applicaties, software, adviezen, rapporten, 3d prints, of andere specifieke inhoudelijke werken.

Artikel 13.1. Oplevering & aanvaarding

13.1.1 Henk Theunissen spant zich in de materialen overeenkomstig de specificaties ter acceptatie aan opdrachtgever op te leveren.

13.1.2 Wanneer de materialen aan opdrachtgever ter acceptatie zijn opgeleverd, zal opdrachtgever deze op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid gedurende de acceptatieperiode van één week onderwerpen aan een acceptatietest. Door acceptatie verleent opdrachtgever decharge aan Henk Theunissen ten aanzien van al haar verplichtingen met betrekking tot de resultaten.

13.1.3 Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 2 genoemde periode de materialen (Geheel of gedeeltelijk) afkeurt, worden deze geacht te zijn geaccepteerd en opgeleverd.

13.1.4 Opdrachtgever wordt verondersteld de materialen tevens te hebben geaccepteerd, indien opdrachtgever tot ingebruikname van de materialen is overgegaan dan wel wanneer opdrachtgever niet uiterlijk binnen tien dagen na oplevering schriftelijk aan Henk Theunissen heeft meegedeeld dat en om welke reden(en) hij de materialen niet accepteert.

13.1.5 Indien materialen niet worden geaccepteerd zal Henk Theunissen specificeren welke aanpassingen zullen worden verricht, met daarbij de bijbehorende tijd of eventuele kosten. Opdrachtgever zal vervolgens aangeven of hij met de genoemde aanpassingen en de bijbehorende tijd en kosten akkoord gaat of dat hij afziet van de afkeuring. Henk Theunissen zal zich er maximaal voor de door opdrachtgever vastgestelde en reproduceerbare gebreken binnen de door partijen overeengekomen termijn, en bij gebreke daarvan binnen een redelijke termijn, te verhelpen.

13.1.6 Het doorvoeren van aanpassingen naar aanleiding van een afkeuring van een materiaal kan plaatsvinden op een productieomgeving of op een acceptatieomgeving. Dit ter keuze van de Henk Theunissen.

13.1.7 Indien opdrachtgever de resultaten heeft geaccepteerd (met uitzondering van gebreken in functionaliteiten en uiterlijke gebrken; kleine gebreken), treedt de garantietermijn van 30 dagen in werking. Binnen deze termijn gelden de resultaten als geaccepteerd, maar is het mogelijk om gebreken te melden, die niet redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden tijdens de acceptatietest. Henk Theunissen zal eventuele gebreken specificeren en aanvullen met de te verwachten tijd en, indien de gebreken niet eenvoudig en binnen 30 dagen te verhelpen zijn, eventuele aanvullende kosten voor aanpassing van die onderdelen. Deze garantietermijn geldt dus niet als verlengde acceptatietest en geeft niet meer garanties dan in dit lid is bepaald.

13.1.8 Kleine Gebreken, waartoe gerekend worden Gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van de Materialen redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van acceptatie zijn, onverminderd de verplichting van Henk Theunissen zodanige Gebreken te herstellen. Partijen treden hiertoe met elkaar in overleg.

13.1.9 Indien het project in fasen wordt verricht, dient opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van de materialen van die fase te geven en geldt eveneens de bovenvermelde procedure. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van de materialen van een latere fase niet baseren op afkeuring van de materialen van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

13.1.10 Henk Theunissen heeft het recht te wachten met de aanvang van een nieuwe fase totdat opdrachtgever de oude fase expliciet heeft geaccepteerd.

13.1.11 Henk Theunissen garandeert niet dat hetgeen opdrachtgever met de door Henk Theunissen te ontwikkelen of ontwikkelde werken beoogt ook daadwerkelijk wordt behaald.

13.1.12 Henk Theunissen spant zich in haar producten/werken zo goed en zo foutvrij mogelijk te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.

13.1.13 Henk Theunissen is gerechtigd tijdelijke oplossingen in te stellen, waarbij bepaalde functionaliteiten beperkt worden om ernstige fouten te voorkomen.

Artikel 13.2. Voortgang

13.2.1 Henk Theunissen en opdrachtgever komen in onderling overleg de voor het project specifieke fases, opleverdata en termijnen overeen, bijvoorbeeld in de offerte of de overeenkomst.

13.2.2 Henk Theunissen houdt opdrachtgever te minste eenmaal per dertig dagen per e-mail, telefonisch of via het projectmanagementsysteem op de hoogte van de voortgang van het project.

Artikel 13.3. Specificaties & (bron) materialen

13.3.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke werken ontwikkeld zullen worden, aan welke eisen deze moeten voldoen en op welke manier dit zal geschieden. Henk Theunissen zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, consistentie en tijdigheid van dienst instructies en gegevens.

13.3.2 Een schriftelijke specificatie zoals genoemd in artikel 13.3.1 is niet vereist indien opdrachtgever de wens heeft uitgesproken Henk Theunissen een hoge mate van vrijheid te bieden bij het ontwikkelen van werken en de wijze waarop dat plaatsvindt. Indien de ontwikkeling op die wijze heeft plaatsgevonden kan opdrachtgever zich achteraf niet beroepen op specificaties, welke op schrift zijn gesteld, waar Henk Theunissen niet mee heeft ingestemd.

13.3.3 Henk Theunissen is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

13.3.4 Indien de opdrachtgever aan Henk Theunissen verstrekte (bron)materialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat opdrachtgever er ten alle tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan het bedoelde gebruik door Henk Theunissen in het kader van de overeenkomst.

13.3.5 Tenzij anders is overeengekomen heeft Henk Theunissen het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. Henk Theunissen zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden. Kosten die gemoeid zijn met de licenties, welke noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst, zullen in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. Dit staat gespecificeerdin de offerte

13.3.6 Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor om diens eigen applicaties, diensten en infrastructuur up-to-date te houden voor interoperabiliteit met de producten en dienst van Henk Theunissen. Dit in verband met eventuele koppelingen.

13.3.7 Henk Theunissen is niet aansprakelijk voor het onbruikbaar zijn van het project/de dienst indien de onbruikbaarheid wordt veroorzaakt doordat opdrachtgever niet tijdig heeft gemigreerd (op aanwijzing van de Henk Theunissen) naar actuele standaarden of gebruik maakt van standaarden die in de industrie niet meer worden ondersteund. Een standaard welke 24 maanden geleden is geïntroduceerd, wordt door Henk Theunissen als niet langer actueel beschouwd. Deze aansprakelijkheisuitsluiting geldt tevens indien opdrachtgever met een versie van een internetbrowser werkt waarvan het gebruik en de ondersteuning niet langer vanzelfsprekend is door het verschijnen van een nieuwe versie van die internetbrowser.

Artikel 13.4. Licenties bij ontwikkeling

13.4.1 Opdrachtgever verleent aan opdrachtgever het recht om ontwikkelde materialen te verveelvoudigen en te verspreiden voor de doeleinden die opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst heeft beoogd.

13.4.2 Henk Theunissen draagt daarmee nooit enige aan Henk Theunissen toekomende rechten van intellectueel eigendom (zoals het auteursrecht) over de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13.4.3 De broncode van de door Henk Theunissen geleverde software, niet zijn open source software, en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie mag en zal nimmer aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, noch mag opdrachtgever daarin eigen wijzigingen aanbrengen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13.4.4 Henk Theunissen verleent opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het ten behoeve van opdrachtgever ontwikkelde dienst/programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

13.4.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde wreken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -activiteiten van opdrachtgever.

14. Persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij u door naar ons privacybeleid.

15. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

15.1 Tussen partijen zal het Belgische recht van toepassing zijn bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel.

15.2 Indien de relatie tussen Henk Theunissen en opdrachtgever eindigt, om welke reden dan ook, blijven de algemene voorwaarden en rechtsverhouding tussen Henk Theunissen en opdrachtgever beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

15.3 In het geval dat één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel van andere stukken, overeenkomsten daaronder begrepen, tussen Henk Theunissen en opdrachtgever door de bevoegde rechter nietig, onuitvoerbaar of anderszins niet-verbindend worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden respectievelijk andere stukken onverminderd van kracht. Alsdan zullen Henk Theunissen en de opdrachtgever zich inspannen de nietige, vernietigende of onverbindende bepalingen te vervangen door geldige bepalingen welke zo dicht mogelijk zullen aansluiten bij de doelstelling van de nietige of onverbindende bepalingen alsmede van onze algemene voorwaarden respectievelijk andere stukken in haar geheel.